การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมด้านแรงงาน

admin, 31 October 2015, Comments Off on การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมด้านแรงงาน
Categories: เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
Tags: , ,

aec0002140การว่างงานเป็นปัญหาที่สำคัญอีกปัญหาหนึ่งของไทย เนื่องจากประชากรเพิ่มขึ้นมาก การขยายตัวทางเศรษฐกิจไม่สมดุลกับอัตราเพิ่มของประชาชน อย่างไรก็ดีการแก้ปัญหาการเพิ่มของประชากรในปัจจุบันนับว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ แต่การขยายตัวทางเศรษฐกิจยังไม่ดีเท่าที่ควร ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจของโลกตกต่ำกระทบถึงเศรษฐกิจภายในประเทศของไทย จึงทำให้ไม่มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นมากนัก เป็นเหตุให้มีคนว่างงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะคนที่อยู่ในวัยแรงงาน ที่สำเร็จการศึกษาทั้ง
ระดับอุดมศึกษาและต่ำกว่าอุดมศึกษา ว่างงานเพิ่มขึ้นทุกปี เป็นเหตุให้เกิดการสูญเปล่าทางแรงงาน และเป็นเหตุทำให้คนต้องยอมทำงานต่ำกว่าความรู้ความสามารถ ได้รับค่าจ้างต่ำไม่สมกับการทำงาน ซึ่งเป็นปัญหาที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน

ค่าตอบแทนเป็นปัจจัยที่สำคัญเป็นอันดับแรกสำหรับพนักงานที่อยากอยู่ต่อกับองค์กรหรือผู้ที่กำลังหางานใหม่ ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากสภาพเศรษฐกิจ และปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ และเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน แต่แรงจูงใจที่ดีควรจะมาจากหลายสิ่งประกอบกัน เป็นสิ่งที่ตอกย้ำให้องค์กรตระหนักถึงความสำคัญในการเข้าถึงข้อมูลด้านผลตอบแทนและภาพรวมตลาดแรงงานเพื่อนำไปปรับกลยุทธ์และต่อยอดให้กับองค์กรในการหาวิธีการและแนวทางในการสร้างความรู้สึกผูกพันระหว่างพนักงานและองค์กร เพื่อรักษาพนักงานที่ดีมีคุณภาพให้คงอยู่กับองค์กรต่อไป

ผู้ใช้แรงงานถือเป็นผู้ขับเคลื่อนที่สำคัญที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตอยู่ได้ เพื่อเป็นการยกย่องและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน ดังนั้นสังคมโดยเฉพาะภาครัฐควรจะให้การคุ้มครองดูแลทั้งเรื่องคุณภาพความเป็นอยู่ ตลอดจนสิทธิอันชอบธรรมที่ผู้ใช้แรงงานสมควรจะได้รับ การพัฒนาคุณภาพของแรงงานนอกระบบด้านการศึกษา น่าจะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการแก้ไขปัญหาแรงงานนอกระบบของประเทศ เพื่อให้การแก้ปัญหา และการพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรดำเนินการควบคู่ไปกับการสร้างความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานนอกระบบ บางทีอาจจะต้องมองให้ลึกลงไปถึงการพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศเพื่อให้คนไทยส่วนใหญ่ที่เป็นแรงงานของประเทศได้รับความเสมอภาคและมีความเท่าเทียมกันมากยิ่งขึ้น และเป็นการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมให้น้อยลง

Comments

You must be logged in to post a comment.

Leave a Reply:

Name *

Mail (hidden) *

Website