ทิศทางและนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในการเตรียมพร้อมรับมือการเปิดตลาดการค้าเสรี

admin, 25 November 2014, Comments Off on ทิศทางและนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในการเตรียมพร้อมรับมือการเปิดตลาดการค้าเสรี
Categories: เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

ก้าวสำคัญของการเตรียมพร้อมรับมือการเปิดตลาดการค้าเสรีที่กำลังจะมาถึงในปี พ.ศ.2558 คือการให้ความรู้กับทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศให้พร้อมสำหรับการแข่งขันบนเวทีสากล โดย ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กล่าวถึง นโยบาย มาตรการของอุตสาหกรรมไทยบนเส้นทางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ในงานครบรอบ 40 ปี แห่งการก่อตั้งสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ที่โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท ว่า การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ถือเป็นการร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มุ่งเป็นตลาดเดียว ส่งผลให้การแข่งขันรุนแรงมาก ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมมีการปรับตัวเพื่อรองรับ AEC ใน 4 ด้าน ได้แก่ การขนย้ายแรงงาน, ภาษา, การลงทุน และการบริการ

ส่วนทิศทางและนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย แบ่งออกเป็น 3 แผนหลัก คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10-11 ว่าด้วยเรื่องของ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ที่เน้นสร้างโอกาสและสร้างความเป็นธรรมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มากขึ้น, ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน คือหาวิธีให้คนเก่งกลับมาพัฒนาประเทศ, ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและมั่นคงทางอาหารและพลังงาน, ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจความรู้และสร้างปัจจัยแวดล้อม ให้เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ,ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยการประกาศตัวเป็น HUB และเชื่อมโยงสู่ภูมิภาค ดึงความสำเร็จจากปลายน้ำกลับมาสู่ต้นน้ำ และ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เน้นสร้างรายได้จากธุรกิจสีเขียว

สำหรับ นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม ได้แก่ การแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้และแก้ไขปัญหาแรงงาน, การฟื้นฟูความร่วมมือกับภูมิภาค, การส่งเสริมให้คนเข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้น, สนับสนุนหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์, ยกระดับการแข่งขันในอุตสาหกรรม เช่น การเปิดคลินิกอุตสาหกรรมเพื่อช่วยเหลือโรงงานที่ได้รับผลกระทบจากค่าแรง 300 บาท, ยกระดับการเข้าสู่อุตสาหกรรมอย่างสร้างสรรค์, พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตร, สร้างความเข้มแข็งให้เอสเอ็มอี, กำหนดมาตรฐานและคุณภาพขั้นพื้นฐานของสินค้าอุตสาหกรรม, ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และเร่งรัดการหาแหล่งแร่

Comments

You must be logged in to post a comment.

Leave a Reply:

Name *

Mail (hidden) *

Website