อุตสาหกรรมสีเขียวกับการพัฒนาให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

admin, 27 April 2015, Comments Off on อุตสาหกรรมสีเขียวกับการพัฒนาให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
Categories: เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
Tags:

ในปัจจุบันปัญหาภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนั้นได้ส่งผลเกิดภัยภิบัติต่างๆตามมามากมาย ทำให้หลายประเทศให้ความสำคัญต่อการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นจากการใช้ก๊าซเรือนกระจก การใช้พลังงานถ่านหินและฟอสซิล รวมทั้งการทำลายป่าไม้ซึ่งก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนทั้งสิ้น ทั้งนี้องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) ได้ออก Green Industry เพื่อช่วยเหลือประเทศที่กำลังพัฒนาให้มีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรและใช้แหล่งพลังงานคาร์บอนต่ำเป็นการสร้างงานใหม่ โดยให้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อส่งเสริมรูปแบบการผลิตที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นที่การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและทรัพยากรในการผลิตยานยนต์ รถไฟและเครื่องบิน โดยการพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการผลิต และการออกแบบและบริหารจัดการโรงงานสีเขียว ทั้งนี้ผู้ประกอบการต้องมีความรู้ความเข้าใจในระบบการบริหารงานแบบโรงงานสีเขียว ซึ่งประกอบไปด้วย การริเริ่มของธุรกิจเองด้วยการต่อยอดระบบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของบริษัทคู่ค้าและองค์กรที่เกี่ยวข้องผลักดันโครงการหรือการสร้างมาตรฐาน

เพราะอุตสาหกรรมสีเขียวมีประโยชน์ด้วยกัน คือ การลดทรัพยากรและพลังงานในการประกอบการ ทำให้ลดต้นทุนและส่งผลดีต่อผลประกอบการโดยตรงและโรงงานที่มีการพัฒนาระบบด้านสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต จะทำให้เห็นช่องทางในการปรับปรุงระบบคุณภาพมากขึ้นและอีกอย่างคือ ผู้ประกอบการมีสถานประกอบการที่ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยและน่าทำงานมากขึ้นและที่สำคัญที่สุดคือเป็นการรักษาสมดุลและการอนุรักษ์ทรัพยากรและธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆที่มุ่งเน้นไปสู้การพัฒนาในด้านอุตสาหกรรมสีเขียว อย่างเช่น การนำพลังงานทดแทนมาใช้ในโรงงาน

จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมสีเขียวนั้นเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเจริญเติบโตแบบยั่งยืน และยังสามารถช่วยสร้างจิตสำนึกให้กับภาคอุตสาหกรรมได้อีกด้วย ดังนั้นภาคอุตสาหกรรมควรจะให้ความสนใจให้ความร่วมมือและผลักดันให้อุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวต่อไป เพื่อการปลูกจิตสำนึกให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหา ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจอุตสาหกรรมนั้นสามารถเจริญเติบโตต่อไปได้อย่างมีประสทธิภาพ

Comments

You must be logged in to post a comment.

Leave a Reply:

Name *

Mail (hidden) *

Website