ธุรกิจการบินที่สำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทยและของโลก

admin, 14 November 2013, Comments Off on ธุรกิจการบินที่สำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทยและของโลก
Categories: เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

วัฒนธรรมคือวิถีชีวิตของคนในสังคมเป็นแบบแผนในการประพฤติและแสดงออก เป็นความรู้สึกนึกคิดในสถานการณ์ต่างๆที่สมาชิกในสังคมและวัฒนธรรมนั้นๆ ยอมรับและนำไปใช้ปฏิบัติร่วมกัน อันจะเป็นการนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมนั้นๆ และในความหมายเชิงปฏิบัติการวัฒนธรรมหมายถึงความเจริญงอกงามซึ่งเป็นผลจากระบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับสังคม และมนุษย์กับธรรมชาติจำแนกเป็นสามด้านคือ จิตใจ สังคม และวัตถุ มีการสั่งสมจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง จนกลายเป็นแบบแผนที่สามารถเรียนรู้และก่อให้เกิดผลิตกรรมและผลิตผล ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมเพื่อเสริมสร้างดุลยภาพระหว่างมนุษย์กับสังคมและธรรมชาติ ช่วยให้มนุษย์สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีสันติภาพ สันติสุข และเป็นพื้นฐานแห่งอารยธรรมมนุษย์ชาติ ธุรกิจการบินมีส่วนอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนทางสังคมและทางวัฒนธรรมให้ขับเคลื่อนไปในทางที่สมเหตุสมผล และนำไปสู่ดุลยภาพของมนุษย์ที่ทำงานในธุรกิจการบินและสภาวะของสังคมรายรอบ

– การเพิ่มของประชากรชนิดถาวร โดยธุรกิจการบินก่อให้เกิดการจ้างแรงงานในระดับต่างๆ โดยที่มาของแรงงานที่จะเข้าสู่ธุรกิจการบินนั้นก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของประชากรทั้งในรูปแบบของครัวเรือนมูลฐานในท้องถิ่นนั้น และปริมาณการเพิ่มของประชากรที่ย้ายเข้ามาเพื่อประกอบอาชีพในธุรกิจการบินในแต่ละภูมิภาค เช่นการย้ายถิ่นฐานเข้ามาเพื่อทำงานในโรงงานผลิตเครื่องบินแอร์บัสที่เมืองตูลูส ประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นแหล่งรวมของผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เป็นต้น

– การเพิ่มของประชากรชนิดบางช่วงเวลา โดยในบางฤดูกาลเช่นฤดูที่มีจำนวนนักเดินทางเป็นจำนวนมาก ทำให้ปริมาณแรงงานหลั่งไหลเข้ามายังธุรกิจการบิน โดยเฉพาะภูมิภาคใดที่มีการขยายตัวของธุรกิจการบินมาก แรงงานประเภทต่างๆก็จะเพิ่มขึ้นมากขึ้น อย่างไรก็ตามความต้องการต้องการแรงงานในธุรกิจนี้สามารถรองรับได้เป็นจำนวนจำกัด เนื่องจากธุรกิจการบินต้องการแรงงานเฉพาะด้านที่มีความรู้ในด้านการบินมาก แต่ปริมาณประชากรเพิ่มมากขึ้นก็มิอาจจะตอบสนองความต้องการได้ ข้อดีของประชากรประเภทนี้คือในกรณีที่ธุรกิจขาดแรงงานก็สามารถจ้างแรงงานเหล่านี้เข้าทำงานได้ แต่ข้อเสียคือหากเกิดภาวะแรงงานในท้องถิ่นมีมากเกินไปก็อาจเกิดภาวการณ์ว่างงานมากขึ้นเป็นเงาตามตัว

– ปริมาณการเพิ่มครัวเรือน ซึ่งแต่ละบุคคลย่อมอยากมีเคหะสถานในการพำนักอยู่ใกล้ที่ทำงาน ดังนั้นเราจะสามารถเห็นการขยายของชุมชนในบริเวณรายรอบสนามบิน ข้อดีของปริมาณการเพิ่มครัวเรือน ในข้อดีอาจทำให้เกิดการมีการพัฒนาในด้านต่างๆเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น เช่นสิ่งจำเป็นพื้นฐาน และในทางกลับกันอาจก่อให้เกิดปัญหาภาวะความแออัดของชุมชน ทำให้เกิดปัญหาด้นคุณภาพชีวิตและสภาพความเป็นอยู่

– ความเปลี่ยนแปลงด้านการแพร่กระจายของประชากร การขยายตัวของธุรกิจการบินย่อมเกิดความขยายตัวของภาคแรงงานตามขึ้นมา โดยการอพยพเข้ามาทำงานนั้นทำให้อัตราของประชากรในช่วงวัยต่างๆมีเป็นจำนวนไม่เท่ากัน กล่าวคือในบริเวณรายรอบธุรกิจการบินทำให้มีประชากรในวัยแรงงานมาก และจำนวนของเด็ก วัยรุ่น วัยชรา นั้นมีอัตราส่วนที่ไม่เท่ากันทำให้เกิดภาวะที่ไม่สมดุล และยังสามารถจะเกิดความไม่สมดุลในด้านเพศ (ชายมากกว่าหญิง หรือหญิงมากกว่าชาย) ด้านเชื้อชาติ และชาติพันธุ์

– การเปลี่ยนแปลงทางประชากรสู่ความเป็นเมืองใหญ่ เมื่อมีการกระจุกตัวของประชากรรายล้อมธุรกิจการบินทำให้เกิดการขยายตัวของประชากรจากประชากรที่เป็นชุมชนหรือสังคมเล็กๆสู่ชุมชนเมือง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงบวกและเชิงลบเชิงบวกคือการขยายเมืองสู่ความทันสมัย แต่ในทางกลับกันในเชิงลบก็ยังสามารถก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ เหมือนอย่างที่ในเมืองใหญ่ๆ หลายเมืองประสบอยู่ทุกวันนี้

Comments

You must be logged in to post a comment.

Leave a Reply:

Name *

Mail (hidden) *

Website